يکشنبه 28 مرداد 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
  • توسعه و ترویج کاربرد آمار در حکمرانی و سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت
  • تبیین ویژگی‌های آمار مورد نیاز در حکمرانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت