يکشنبه 28 مرداد 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران

مدیریت در سازمان‌ها، ارگان‌ها، بنگاه‌ها و در سطح کلان حکمرانی، ترکیبی پیچیده از شرایط و پدیده‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی امنیتی و فرهنگی است که مستلزم ابزارها و روش‌های خاص خود است. آمار یکی ابزارهای اصلی و بنیادی در سطوح مختلف مدیریت و برنامه‌ریزی است. ارتباط آمار و مقوله‌هایی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت، سیاستگذاری و حکمرانی را می‌توان از دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار داد. از دیدگاه اول باید ویژگی‌های آماری و اطلاعات موردنیاز برنامه‌ریزی در سطوح مختلف از فردی تا کلان کشور تبیین و ارزیابی شود و از دیدگاه دوم باید تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی‌ها قابلیت‌های لازم برای استفاده از آمار و اطلاعات دقیق را دارا باشد. موضوعاتی مانند مدیریت، سیاستگذاری و حکمرانی نیز هم از نقطه نظر ارتباط با برنامه‌ریزی و هم از نقطه نظر ویژگی‌های خاص خود در ارتباط با این دو دیدگاه سهم خود را از مباحث و نظریه‌پردازی‌ها دارا هستند. در کنار این موضوعات بحث مدیریت بر مبنای آمار و شواهد نیز مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که این سازمان سعی دارد بحث مدیریت بر مبنای آمار وشواهد را در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشورها قرار دهد. نامگذاری سال ۲۰۱۳ به‌عنوان سال جهانی آمار تاییدی بر این موضوع است. در این همایش سعی بر آن است که فضایی برای طرح نقطه نظرات محققین، صاحبنظران، برنامه‌ریزان و دست اندرکاران آمار و برنامه‌ریزی در خصوص ارتباط متقابل آمار، برنامه‌ریزی، مدیریت، سیاست‌گذاری و حکمرانی فراهم آورد.