يکشنبه 28 مرداد 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
  • مدیریت مبتنی بر شواهد و آمار
          - مبانی مدیریت بر مبنای شواهد و آمار
          - سیاست‌ها و راهبردهای لازم برای ترویج مدیریت بر مبنای شواهد و آمار
          - تجربیات موفق در زمینه مدیریت بر مبنای شواهد و آمار 
  • آمار و برنامه‌ریزی کلان

          - آمار و چشم انداز ۲۰ ساله کشور (افق ۱۴۰۴)
          - آمار و برنامه پنجم کشور
          - آمارهای اداری، آمارهای ثبتی و برنامه ریزی‌های کلان
          - آمار و تصمیم‌گیری‌های راهبردی
          - آمار و آینده‌نگری
          - آمار و حکمرانی خوب
          - آمار و توسعه پایدار
          - آمار و آمایش سرزمین(منطقه ای، آموزش عالی و ...)

  • آمار و مدیریت سازمانی
          - آمار و برنامه ریزی سازمانی
          - آمار و مدیریت منابع سازمانی
          - آمار و مدیریت منابع انسانی
          - آمار و هوشمندسازی سازمان
          - آمار و بهره وری سازمانی
          - آمار و فرهنگ سازمانی
          - آمار و ارتباط با مشتری/ ارباب رجوع/کاربران
          - آمارهای ثبتی و مدیریت سازمانی
          - تجربیات موفق در زمینه کاربرد آمار در مدیریت سازمانی

  • آمار و مدیریت کیفیت
          - مدیریت کیفیت آمارهای رسمی
          - آمار در خدمت مدیریت کیفیت
          - نظارت بر رعایت استانداردهای آماری
          - شفافیت آمار و اطلاعات