دوشنبه 2 مهر 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
نوع خبر 
 
چاپ مقاله‌های برتر همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی
 مقاله‌های برتر هر یک از محورهای همایش در یکی از مجلٌه‌های پژوهش‌های مدیریت در ایران (فصل‌نامه‌ی علمی-پژوهشی) یا بررسی‌‌های آمار رسمی ایران (دوفصل‌نامه‌ی علمی-ترویجی) به چاپ خواهند رسید.

مقاله‌های برتر همایش بر اساس محتوی علمی و به تشخیص کمیته‌ی علمی همایش انتخاب می‌شوند.
دوشنبه 8 آبان 1391  17:16

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 31 شهريور 1397  21:51:26
تعداد بازديد از اين خبر : 2284